Tjänsteområde

IT-M&A

En allmän uppfattning är att 50–60 procent av de synergieffekter och vinster som förväntas av ett företagsförvärv har en koppling till IT. Trots det inkluderas IT ofta för sent i M&A-processen, något som riskerar att leda till ett dyrare och mer tidskrävande integrationsarbete. Vi kan hjälpa dig från början till slut, med metoder och erfarenhet som gör att du får ut mesta möjliga av ett samgående.

Ju mer IT integreras genom hela M&A-processen, desto större andel av värdet kan du realisera Kristian Franzén, VD, Kontract.

IT spelar en avgörande roll för värderealisering vid M&A

Företagsförvärv, fusioner och avyttringar har de senaste åren blivit centrala redskap för att skapa tillväxt och lönsamhet. Parallellt har digitalisering och IT utvecklats från att enbart vara ett instrument för rationalisering och effektivisering till att också skapa intäkter och nya affärsmöjligheter.
För att förvärv, fusion eller avyttring av en verksamhet ska resultera i högsta möjliga värderealisering så är IT en nyckel. Synergier i affärsprocesserna möjliggörs genom IT och digital teknik. Vi kan hjälpa dig att identifiera och ta tillvara det värdet.

Kristian Franzén
VD/CEO

Utmaningar inom IT-M&A

När en transaktion rörande M&A inträffar behöver aktiviteter ofta ske med kort varsel. Det är också vanligt att IT-aspekten på M&A inte beaktas förrän efter avtalstecknande. Detta trots att IT-integrationen är bland de första projekt som behöver komma i mål, eftersom övrig verksamhetsintegration ofta är beroende av ett gemensamt IT-stöd.

 • För att maximera värdet av transaktionen behöver flera avgörande frågor besvaras snabbt:IT-integrationen måste ske med hög effektivitet för att de affärsmässiga drivkrafterna bakom förvärvet ska förverkligas. Hur går man snabbast möjligt från viljeyttringar och strategiska mål till praktisk handling och resultat?
 • Efter en M&A-transaktion inleds en stor mängd IT-projekt. Hur ska alla dessa styras och ledas som en helhet och för att så effektivt som möjligt driva mot mål och tidplan?
 • Har den befintliga IT-organisationen erfarenhet och ledig kapacitet för att ta på sig de uppgifter som krävs vid förvärv, fusioner och separationer? Och hur kan de avlasta eller balansera sina linjeroller mot de tillkommande arbetsuppgifter som M&A-projektet medför?

Vad Kontract kan bidra med

Skapa rätt förutsättningar

Vi hjälper till att skapa rätt förutsättningar för att en IT-M&A ska kunna hanteras snabbt och smärtfritt. Några av våra proaktiva redskap är M&A runbooks, förberedelser av teknisk och applikatorisk arkitektur samt upprättande av effektiva processer och rutiner för IT-M&A.

Snabbare resultat

Efter en genomförd M&A-transaktion förväntas snabba resultat. Förmågan att effektivt gå från ord till handling är en nyckel. Vi vet hur man undviker de vanliga omvägarna och fallgroparna, så att vinsterna kan hämtas hem snabbt.

Helhetsperspektiv

Vi tar ett helhetsgrepp på IT-integrationsarbetet och både leder det framåt och hjälper till att driva de komplexa tekniska förändringsprocesserna. Vi tar ansvar för samordningen av interna resurser och övriga externa leverantörer.

Vårt erbjudande

Kontract bistår hela vägen – från förberedelser inför de transaktioner som ännu inte skett, genom både planering av och i det konkreta genomförandet av post-integrationen. Vi arbetar med IT-M&A rörande både förvärv, fusioner och separationer av verksamheter.

1. Förberedelser

Med de rätta förutsättningarna förenklas integrationen eller separationen av IT den dag en M&A-transaktion har genomförts. I detta arbete bistår vi med bland annat:

 • Stöd för genomförande av IT-due diligence
 • IT-M&A runbooks: övergripande principer, processer och arkitektur för hantering av den organisatoriska, tekniska och applikatoriska integrationen i samband med M&A
 • Genomlysning av arkitektur och skalbarhet i befintlig IT-plattform, med konkreta förbättringsförslag för hur denna bäst kan utvecklas inför en IT-M&A

2. Struktur och planering

Efter undertecknad transaktion hjälper vi till med att skapa rätt förutsättningar för de projekt och aktiviteter som IT-integrationen för med sig. Under denna fas hjälper vi konkret till med:

 • Planering och ramverk för styrning av integrationsarbetet
 • Upprättande av IT-program och -projektstruktur för integrationsarbetet
 • Hantering av temporära IT-samverkansavtal (Transitional Service Agreements, TSA) under integrationen

3. Genomförande

Under genomförandet av integrationen eller separationen av IT driver vi projekten framåt samt genom vår erfarenhet från tidigare situationer, såväl organisatoriskt som tekniskt. Vanliga komponenter i genomförandet är:

 • Program- och projektledning av IT-integrationen
 • Genomförande av teknisk IT-integration, avseende exempelvis datacenter, IT-arbetsplatser, molntjänster, kommunikation och telefoni
 • Avveckling av överflödiga tjänster och system
 • Konsolidering av avtal, leverantörer och externt köpta tjänster

Bild som visar tre faser för IT-M&A: 1. Förberedelse, 2. Struktur och planering & 3. Genomförande

Kristian Franzén
VD/CEO
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.