Glasvägg till konferensrum

M&A

Fusioner, förvärv och IT-kostnader

Vid fusioner och konsolideringar av verksamheter finns i lite övergripande termer två huvudinriktningar för hur sammanslagningen genomförs.

Den första varianten bygger på ett relativt snabbt övertagande och införlivande av det ena bolagets affärsmodell, struktur och kultur. Två varulager blir ett. Två säljorganisationer slås samman. Med mera. Ledarskapet brukar vid denna modell vara mycket tydligt och processen för integrationen bolagen emellan brukar vara relativt kort, ibland ner till ett par månader, varefter verksamheten drivs i ett bolag.

Alternativt används en över tid betydligt långsammare integrationsprocess där bolagen inledningsvis i princip är helt opåverkade av samgåendet. I dessa fall försöker man ofta kapitalisera på bolagens olika särskiljande egenskaper men i ett gemensamt perspektiv. Gradvis, ofta över flera års sikt, närmar sig organisationerna varandra både avseende kultur, affär och struktur. Ibland fortsätter verksamheterna att vara åtskilda men ofta nås en brytpunkt då det mest logiska alternativet är att två till slut blir ett.

Vilken påverkan får dessa två modeller på IT?

Hur skiljer sig IT’s utmaning åt beroende på vilken integrationsmodell som används?

I våra åtaganden har vi på nära håll sett effekterna av de olika modellerna ur ett IT perspektiv. Vi lämnar för stunden aspekterna avseende kultur, organisation och ledarskap helt därhän och tittar lite på kostnadssidan av detta.

Ett aggressivt införlivande av en verksamhet in i en annan drar naturligtvis hög kostnad under kort tid. Ibland ses denna kostnad som en kostnad för förvärvet och fusionen vilket gör att drivkraften för att genomföra detta under så kort tid som möjligt brukar vara stark. Om en due-diligence, eller företagsbesiktning, genomförts innan förvärvet finns ibland även estimat och bedömningar på hur komplex integrationsprocessen mellan bolagen är ur ett IT-perspektiv.

Den långsammare modellen drar inledningsvis i princip ingen kostnad alls. Gradvis brukar dock behoven avseende integration mellan bolagen växa, inte minst avseende finansiell rapportering och i viss mån möjligheten att samarbeta effektivt. Då denna förvärvsmodell ofta saknar en tydlig konsolideringsplan brukar det inte ur ett IT-perspektiv tidigt gå att rättfärdiga kostnaden för att, exempelvis konsolidera bolagens affärssystem. Istället brukar önskemålet om ex. finansiell rapportering lösas genom integrations- eller datalagerplattformar. Bolagens respektive finansiell data aggregeras i ett gemensamt rapporteringslager.

I takt med att integrationsplattformen byggs ut ökar även komplexiteten och kostnaden för integrationen. Över en flerårig period riskerar totalnotan för denna typ av integrationer att bli väsentligt dyrare ur ett helhetsperspektiv. När den dag kommer att de två organisationerna trots allt skall bli en så är ofta hela investeringen på integrationsplattformen bortkastad – då bolagen ändå skall in i ett gemensamt affärssystem.

Hur påverkas IT-infrastrukturen av en fusion?

Avseende IT-infrastruktur så ses denna ofta som enbart en anläggningstillgång. Den kostar en ansenlig slant och bidrar i sig inte med mycket värde. Den faciliteterar bara det sätt som organisationen når sina applikationer och system.

Vid snabba integrationer av bolag skapas ofta förutsättningar för att genom exempelvis skalfördelar reducera denna kostnadspost. Exempelvis kan två datahallar konsolideras till en. Avseende bemanning och personal så skalar inte bemanningsbehovet linjärt med ex. antal användare. Med effektiva verktyg, metoder och arbetssätt så kan ofta en liten organisation underhålla och driva en betydligt större plattform för IT-infrastruktur utan att för den sakens skull öka bemanningen.

Inom detta område finns det alltså tydliga incitament för en snabb konsolidering, åtminstone om man avser att reducera kostnaderna och genom det öka lönsamheten efter förvärvet.

Kan en konsolidering av IT-infrastrukturen mellan två bolag då ske trots att bolagen lever relativt självständigt och ur ett affärsmässigt perspektiv konsolideras långsamt?

Absolut – ur denna aspekt kan med fördel bolagen konsolideras på ett tidigt skede så länge det affärsmässiga förhållningssättet kring detta är reglerat mellan bolagen.

På detta sätt kan kostnader kapas tidigt efter ett förvärv, fusion eller samgående trots att övriga delarna i samgåendet tillåts ta längre tid!

Publicerat den 3 december 2015
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.