Kontorsmiljö och mobiltelefon

IT-styrning

Varför ska jag ha en IT-strategi?

Svaret på frågan i rubriken kommer jag svara med en motfråga: -Vad händer om ni inte har en IT-strategi?

Svaret på motfrågan är på kort sikt sannolikt ingenting, vilket kanske även är svaret på varför uppseendeväckande många organisationer slarvar med denna fråga.

En liknelse kan här göras med forskning och utveckling. Tas hela budgeten bort för forskning och utveckling påverkar det ingenting i ett kort perspektiv. Men däremot kommer det stora påverkningar först efter 6 -12 månader, samma sak med IT-strategi. Det tar även tyvärr ganska mycket tid och energi att arbeta med IT som en strategisk fråga om det inte har gjorts på länge, detta är en tröskel ni bör ta er över snarast.

Vad är då en IT-strategi?

En vanlig definition av strategi är ”ett sätt att uppnå sina mål”. Utifrån detta skulle en tolkning av definitionen på IT-strategi vad IT behöver vara för att företaget ska uppnå sina mål. Strategi sträcker sig ofta mellan var vi står idag och var vi vart vi som bolag vill vara. Strategi handlar lika mycket om att tänka som att genomföra aktiviteter.

Effekt om det strategiska arbetet saknas

Som jag belyste i ingressen så uppstår problemen med IT-strategin oftast när strategin saknas eller är dåligt uppdaterad.

Effekten vid avsaknad av IT-strategi skulle kunna bli:

 • IT levererar inte fullt ut det IT-stöd som verksamheten behöver
 • Ineffektivitet
 • Kravställning beställare/utförare (internleverans) är otydlig eller ännu värre kravställning beställare/leverantör (externleverans) är otydlig
 • Avtal med viktiga partner/leverantörer är inte uppdaterade eller saknas.
 • Säkerhetspolicys saknas
 • Ingen långsiktighet i infrastrukturinvesteringarna

Innbörden skulle kunna bli att IT upplevs som gammalmodig och långsam att anpassa sig till dagens krav, vilket i sin tur riskerar leda till frustration hos IT’s uppdragsgivare – dvs övriga organisationens verksamhet.

Hur gör jag då en IT-strategi?

Viktigast av allt är att ta upp frågan på bordet, arbeta långsiktigt och kontinuerligt. En IT-strategi bör skapas tillsammans med organisationen utifrån organisationens behov. En IT-strategi är således inte en produkt som enkom bör utformas inom IT, utan yttre påverkan. Processen att ta fram strategin är även ett utmärkt forum för att tillsammans med verksamheten skapa en gemensam syn på vad IT skall vara inom just er organisation, samt hur IT på bästa sätt skall möta organisationens behov.

En IT-strategi bör skapas tillsammans med organisationen, utifrån organisationens krav. Du ska alltså bygga din IT-strategi som en brygga mellan IT och företagets strategi och verksamhetsplanering. Läs mer om hur vi kan hjälpa er med IT-styrning här.

Sex steg mot en bra process för att ta fram en IT-strategi
 • Avgränsningar – bygg IT-strategin utifrån organisationens och ledningens behov
 • Involvera nyckelpersoner tidigt i processen som har förståelse för affärsvisionen
 • Analysera affärsstrategins påverkan på IT
 • Prioritera bland de aktiviteter som IT måste göra för att bolaget ska nå sina affärsmål
 • Bygg business case för aktiviteterna
 • Förankra IT-strategin i organisationen

Glöm inte att tänka på hur den nya IT-strategin ska implementeras och hur den ska följas upp. När väl den överliggande IT-strategin är fastställd kan det underliggande strategiska initiativ såsom exempelvis strategier för IT-sourcing eller liknande initieras.

Vi hoppas vi har svarat på frågan varför ni behöver en IT-strategi och hur ni tar fram en ny IT-strategi. Kom även ihåg att det viktigaste utöver att ha en IT-strategi är att följa upp den, för att säkerställa att IT tar de steg som är nödvändiga för utvecklingen av övriga organisationen.

Avslutningsvis vill vi rekommendera er alla att gå hem och reflektera över er IT-strategi som den ser ut idag.

 • Är den aktuell?
 • Hur väl är den införd i organisationen?
 • Leder den till det för verksamheten mest optimala IT-stödet?
Publicerat den 12 oktober 2016
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.