itil_worker

IT-styrning

Vad är ITIL version 4?

ITIL, eller IT Infrastructure Library som förkortningen egentligen står för, är ett ramverk med best practices kring hur IT-tjänster kan levereras.

Bakgrunden till ITIL

ITIL-ramverket utvecklades i sin första version i slutet av 1980-talet och har efter det vidareutvecklats i flera olika versioner och utgåvor.

Målet med ramverket var ursprungligen att samla best practices kring processer och arbetssätt inom IT området för framförallt offentlig och statlig sektor i Storbritannien men ramverket har över tid tillämpats i hög grad även inom privata näringslivet.

ITIL har under årets lopp etablerats som de facto standard för området IT Service Management och under 2005 etablerades standarden ISO/IEC 20000 utifrån ITIL som grund.

ISO 20000 standarden för Service Management utgick då från den tidigare brittiska standarden BS 15000.

Vad är ITIL version 3 (ITIL v3)

Under 2007 släpptes en helt omarbetad version av ramverket i form av ITIL version 3.

Jämfört med föregående version av ramverket tog ITIL version 3 en mer holistisk syn på IT Service Management. Detta genom att följa hela livscykeln för IT-tjänsterna. I ITIL v3 omfattade detta både hela IT-organisationen samt alla underliggande komponenter som berördes för tillhandahållandet av tjänsterna.

Utgångspunkten för ITIL v3 är fem separata volymer:

 • Service Strategy
 • Service Design
 • Service Transition
 • Service Operation
 • Continual Service Improvement

Totalt omfattas inte mindre än 26 processer eller funktioner i de fem volymerna.

Under 2011 genomfördes en uppdatering av ramverket och sedan dess benämns de olika utgåvorna av ITIL version 3 istället ITIL 2007 respektive ITIL 2011.

Vad är nytt i ITIL version 4 (ITIL v4)?

Under första kvartalet av 2019 lanserades en ny version av ITIL i form av ITIL version 4. Ramverket har i version 4 bibehållit det ursprungliga fokuset på att förbättra kvalitén på IT-tjänsterna, automatisera processer och flöden samt integrera IT som en del i verksamheten.

Sedan senaste uppdateringen i form av ITIL 2011 så har IT-organisationen överlag i hög grad integrerats i verksamheten hos de flesta organisationer. Sättet att leverera IT-tjänster har även de förändrats ganska kraftigt sedan 2011, exempelvis genom molntjänster, automation, agila arbetssätt samt även ökat fokus på IT-säkerhet. Under åren har även nya ramverk eller modeller anammats, såsom exempelvis DevOps.

Den nya uppdateringen i ITIL v4 tar hänsyn till detta genom att i sin konstruktion vara mer agilt, flexibelt och samarbetsorienterat än tidigare versioner.

ITIL v4 består av nio vägledande principer, som är utgångspunkten för hur ramverket strukturerats. Dessa principer känns även igen från angränsande ramverk, såsom Lean, Agile, DevOps, CoBit med flera.

Dessa principer är:

 • Focus on value
 • Start where you are
 • Progress iteratively with feedback
 • Collaborate and promote visibility
 • Think and work holistically
 • Keep it simple and practical
 • Optimzie and automate

Genom dessa områden lägger den nya uppdaterade versionen av ITIL ökat fokus på organisationskulturen samt ytterligare integrering av IT i verksamheten. Samarbete, transparens och kontinuerlig feedback från de olika målgrupperna för IT-tjänsterna har även de ökad tonvikt.

Begreppet processer är i version 4 ersatt med pratices och totalt omfattas 34 practices i ITIL version 4.

Hur lång tid tar ett ITIL projekt – och vad kostar det?

Ramverket ITIL kan inte likställas med ett projekt. Ramverket ger en långsiktig utgångspunkt och best practice för att övertid, och på olika sätt, utveckla sättet som IT-tjänster tillhandahålls åt en organisation.

I praktiken innebär detta att arbetet med ett ITIL-införande behöver inkluderas i det dagliga arbetet för hela IT-organisationen. För organisationer som snabbt vill nå ett resultat och komma igång kan dock projekt vara en arbetsform att starta i, för att genom detta sedan integrera arbetssätten i vardagen.

När organisationen som helhet fortsätter att vidareutvecklas, så behöver även arbetssätten kring IT-tjänsterna vidareutvecklas.

Beroende på var organisationer befinner sig kring tillhandahållandet av IT-tjänster så kan ITIL införande påbörjas i många olika ändar.

En vanlig utgångspunkt är ofta utifrån dagliga tillhandahållandet av IT-tjänster, inom det som ITIL v4 sammanfattar som Service Management practices. De practices (processer) som ofta är de inledande är:

Kostnaden för att få tillgång till ramverket ITIL är i sig låg. Dessa kan köpas antingen som PDF eller i bokform. Kostnaderna för ett införande ligger snarare i utbildning, arbetstid och förändringsledning av verksamheten.

Kostnaden för ett komplett införande av ITIL är mycket svår att generellt bedöma, då den i hög grad beror på faktorer som exempelvis organisationens storlek och förutsättningar. Vi rekommenderar ett successivt införande utifrån var förbättringsmöjligheterna är som störst.

Under ett införande kan processer behöva utvecklas och införas. Även nya stödsystem kan behöva införas, som led i att samla in och mäta exempelvis flöden inom IT Service Management.

Vår erfarenhet pekar dock på att ett pragmatiskt införande av exempelvis grundläggande processer så snabbt som inom någon eller några månader kan ge en förbättring i exempelvis ökad kvalitet i IT-tjänsterna.

Hur skiljer sig certifieringarna mellan ITIL v3 och ITIL v4?

Certifieringarna inom ITIL sker på individuell nivå, det är med andra ord utövaren som certifieras och inte organisationen.

ITIL version 3 bestod av fem olika certifieringsnivåer:

 • ITIL Foundation
 • ITIL Practitioner
 • ITIL Intermediate
 • ITIL Expert
 • ITIL Master

I och med lanseringen av ITIL v4 så har även certifieringsnivåerna setts över och omarbetats.

Efter den inledande certifieringen ITIL Foundation så finns i version 4 två olika spår: ITIL Managing Professional (MP) samt ITIL Strategic Leader (SL).

Spåret för ITIL Managing Professional (MP) är avsedd för individer som arbetar med eller berörs av IT eller digital teknik genom hela organisationen, inte bara från IT-organisationen. Detta spår består av fyra olika moduler:

 • ITIL Specialist – Create, deliver & support
 • ITIL Specialist – Drive stakeholder value
 • ITIL Specialist – High velocity IT
 • ITIL Specialist – Direct, plan & improve

Spåret för ITIL Strategic Leader (SL) tar ett vidare perspektiv på IT-tjänsterna och hur teknik och affärsstrategi påverkar varandra. Detta spår består av två olika moduler:

 • ITIL Specialist – Direct, plan & improve
 • ITIL Specialist – Digital & IT strategy

Båda de olika spåren i ITIL v4 kan användas för att certifiera sig som ITIL Master, som även i ITIL v4 är den högsta certifieringsnivån inom ITIL.

För individer som redan genomfört certifieringar mot ITIL v3 så behöver dessa skriva övergångscertifieringar på ITIL v4.

ITIL v3 eller ITIL v4 – vilken version är rätt för mig?

Grunderna inom ramverket är väldigt lika i de olika versionerna av ITIL. De grundläggande processerna i version 3 är, om inte identiska med så väldigt likartade med, de practices som används i version 4.

I praktiken är det mer sannolikt att de egna anpassningar som organisationer gjort av ITIL’s processer är mer omfattande än skillnaderna mellan de olika versionerna.

De stora skillnaderna handlar om sammanhang och hur helheten i ramverket samspelar för att ge värde åt organisationen. Har ni inte redan påbörjat ett införande så är ITIL version 4 ett naturligt val för de flesta organisationer. För de som redan tagit ett par steg in i ett införande så är en successiv anpassning och tillämpning av ITIL version 4 en bra väg framåt.

Ett större omställningsprojekt för att konvertera från ITIL version 3 till version 4 är enligt vår mening sällan nödvändigt.

Sammanfattning

De förändringar som införts i ITIL version 4 ligger rätt i tiden och på en övergripande nivå hjälper dessa ändringar organisationer att på ett pragmatiskt sätt införa ITIL i verksamheten.

I det mer snabbrörliga och affärsorienterade IT-landskap som digitaliseringen fört med sig kan detta vara nycklar för att verkligen säkerställa att IT inte bara är kostnadseffektivt – utan faktiskt bidrar till morgondagens affärer.

Publicerat den 2 april 2019
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.