Ett sällskap promenerar i Wadköping, Örebro

IT-styrning

Nyttan av tvärfunktionella team när IT-branschen utvecklas

Arbete i tvärfunktionella team har växt i popularitet och blir allt vanligare inom organisationer. Orsakerna till detta är troligtvis många, inte minst i och med värdet som skapas när all nödvändig kompetens samlas inom teamets ramar. Samhällets utveckling i stort kräver dessutom allt oftare ett större samarbete över kompetensgränser. Möjligheterna i att bygga team som består av individer med olika specialiteter, i syfte att matcha det specifika behovet, lockar såväl chefer som projektledare.

Att projekt inom IT-branschen drar nytta av denna typ av samleveranser är inte en nyhet, men utvecklingen och utnyttjandet av samleveranser har inte alltid skett i den takt som marknaden har efterfrågat. Att behöva pausa fortskridandet av arbetet inom ett projekt eller på en arbetsplats på grund av den enkla anledningen att nödvändig kompetens saknas är inte bara ineffektivt tidsmässigt, utan kan även bli kostsamt i längden.

Vad innebär tvärfunktionella team?

Ett tvärfunktionellt team består av individer med olika funktioner, det vill säga olika erfarenheter och kompetenser.

Ofta innebär detta att medarbetare från olika delar av verksamheten, exempelvis från försäljning, marknad, produktutveckling och ekonomi, mixas ihop i ett och samma team.

Teamen kan vara mer temporära, såsom i projekt eller i agila organisationer, men de kan också vara bestående över tid, som när den primära strukturen i den övergripande organisationen utgörs av team där olika funktioner blandas.

I detta blogginlägg ligger fokus på de temporära tvärfunktionella teamen, men tankesättet går i många fall att applicera även på tvärfunktionella team som är mer bestående över tid.

Genom att personer med olika erfarenheter och kompetenser arbetar ihop kan smartare, mer hållbart beslutsfattande skapas. I stället för att tampas om resurser samarbetar tvärfunktionella team för att optimera tid, pengar och prestation. Detta leder i sin tur i många fall till att ett större värde skapas, exempelvis i form av förhöjd kundnöjdhet eller att organisationsmålen uppnås på ett mer effektivt sätt.

Fördelar med tvärfunktionella team

Några fördelar som i många fall genereras genom arbete i tvärfunktionella team är följande:

  • Effektivitet – Genom tvärfunktionella team uppnås ett förbättrat samarbete över avdelningsgränserna. I stället för att ett projekt rör sig från en avdelning till en annan, möjliggör tvärfunktionella team en effektivare process då flera avdelningar behandlar projektet samtidigt. Därmed kan potentiella problem eller utmaningar upptäckas och hanteras i tid, innan man har kommit för långt i processen.
  • Innovation – Avdelningar är ofta så fokuserade på sitt eget arbete och sina egna mål att man kan glömma bort att se till helheten. Genom att kombinera flera perspektiv och kompetenser kan innovation av både produkt och process främjas. När individer från flera olika avdelningar arbetar tillsammans i team kan en bättre helhetsbild av organisationens behov och mål genereras, vilket leder till att mer övergripande lösningar kan skapas.
  • Ökad förståelse och sammanhållning – Medlemmar i tvärfunktionella team får tillgång till fler perspektiv än det från sin egen position. I och med detta genereras en ökad förståelse av organisationens helhetsbild och hur de olika avdelningarnas arbete och beslut hänger ihop och påverkar varandra. Genom en ökad förståelse av hur organisationens arbete hänger ihop skapas även i många fall en bättre sammanhållning och ett mer öppet och förstående arbetsklimat.
  • Flexibilitet – IT-branschen är en bransch under snabb utveckling. Utöver det faktum att innovation främjas genom arbete i tvärfunktionella team, vilket även det är en fördel i en snabbföränderlig bransch, ökar dessutom flexibiliteten. I en bransch där utveckling sker snabbt är det viktigt att vara anpassningsbar och flexibel. Att snabbt kunna agera på förändrade behov, genom att anpassa och kombinera nödvändiga kompetenser i tvärfunktionella team, innebär stora konkurrensfördelar för företag inom alla snabbföränderliga branscher.

Utmaningar med tvärfunktionella team

Givetvis finns även ett antal utmaningar med tvärfunktionella team som med fördel bör adresseras innan arbete i tvärfunktionella team påbörjas. En vanlig risk är att det projekt som tilldelas det tvärfunktionella teamet är för stort eller odefinierat. Om organisationen i fråga inte har etablerat ett välfungerande system för projekt som utförs av tvärfunktionella team, där man säkerställer att projektramarna är väldefinierade och begränsade, kan arbetet bli ineffektivt och kostsamt.

Ytterligare ett exempel på en vanligt förekommande utmaning med tvärfunktionella team är att komponera dem på rätt sätt. Är teamen inte rätt komponerade och om de dessutom inte hanteras på rätt sätt under arbetets gång, med exempelvis den stöttning och projektledning som krävs, finns risk att teamen misslyckas med sin uppgift. När detta händer fyller inte de tvärfunktionella teamen sin funktion utan riskerar i stället att bli en belastning av både tid och resurser. Det är därför av största vikt att teamen komponeras rätt från början och att de får den stöttning som behövs under arbetets gång.

Vår erfarenhet av tvärfunktionella team

På Kontract arbetar vi ofta i team där olika erfarenheter och kompetenser anpassas efter det specifika behovet i respektive uppdrag. I och med detta kan vi leverera mer heltäckande och man kan lita på att leveransen håller samma kvalitet rakt igenom. Personberoendet minskar och vi kan säkerställa att leveransen fortgår även under semesterperioder, såsom nu under sommaren.

Vi känner till vilka utmaningar som ofta uppstår vid arbete i tvärfunktionella team och har arbetat fram ett välfungerande system för att genomföra denna typ av samleveranser. Med ett brett utbud av kompetenser kombinerat med vår erfarenhet innebär detta att vi kan leverera med hög kvalitet från början till slut – ”från ax till limpa”.   

Publicerat den 7 juli 2022
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.