Mötesrum med papper och datorer

IT-infrastruktur

Tre olika sätt att optimera ett datacenter

De flesta organisationer har idag samlat sina centrala IT-resurser i ett eller flera datacenter. För driften av en organisations IT-resurser utgör datacentret en betydande del av den running cost som innefattas i budgeten.

Med det omvärldstryck som IT upplever avseende att kontinuerligt reducera driftskostnader bör ett tydligt fokus ligga på att på ett systematiskt och metodiskt sätt löpande optimera datacentret – i syfte att åstadkomma denna reducering av kostnad.

Vi vill dock sträcka ut hakan något och påstå att de flesta organisationer skulle kunna angripa denna uppgift på ett betydligt bättre sätt än vad som ofta är fallet.

Innan vi tar tag i den frågeställningen, låt oss först snabbt se över vad optimering av datacenter innebär.

Hur optimeras datacentret?

Ett sätt att se på frågan, i syfte att tydliggöra angreppssätt likväl som hur nytta och effekt skall mätas, är att dela upp arbetet i tre olika huvudinitiativ:

Optimering av datacenter

Ökning av effektiviteten i datacenter som helhet. Innefattar konsolidering av distribuerade datacenter till större enheter. Praktiska arbetsmoment i detta arbete innefattar bland annat konsolidering av servrar, lagring och nätverk. Ofta berörs också upphandling av tjänster för ex. co-location.

Optimering av datacenter effektiviserar nyttjandegraden på tillgångarna i datacentret samt skapar förutsättningar för ökad tillgänglighet och prestanda på tjänsterna. Genom optimering av datacenter kan ofta besparingar upp mot 30% i driftskostnad genomföras.

Utöver ovan nämnda vinster med konsolidering av datacenter minskas även engerikonsumtion och miljöpåverkan (”Grön IT”).

Optimering av serverinfrastruktur

Att optimera en serverinfrastruktur innebär en standardisering och konsolidering av hur en organisations servrar realiseras. Praktiskt innebär arbetet att ur en tydlig affärsorienterad synvinkel konsolidera och standardisera servrar samt maximera nyttjandegraden och effektivieteten i plattformarna för virtuell serverdrift (ex. Vmware och Microsoft HyperV).

Att med en affärsorienterad utgångspunkt optimera en organisations serverinfrastruktur har ofta potentialen att reducera driftkostnaden med mellan 20-40%. Utöver detta förbättras ofta förutsättningarna för hög tillgänglighet och prestanda på servrarna likväl som kapitalbindning i investeringar.

Optimering av datalagring

Ur ett kostnadsperspektiv är en organisations datalagring en av de enskilt största komponenterna inom datacentret. Att optimera en organisations nyttjande av datalagringen syftar till att maximera nyttjandegraden och värdet på den investering som gjorts i lagringslösningen. Praktiskt innefattar detta arbete konsolidering av datalagringslösningar, hantering av dubblerad information samt separation och skiktning av lagringsytorna. Utöver detta utvecklas även förutsättningar för att hantera informationens livscykel.

Som ett resultat av att optimera nyttjandegrad, tillgänglighet och kapaciteten i datalagringen kan i regel besparingar på upp mot 35% realiseras.

Utöver dessa tre områden, som ofta utgör de största enskilda kostnadsposterna i ett datacenter, brukar ytterligare tre områden vara relavanta att hantera ur ett optimeringsperspektiv. Dessa områden är:

 • Optimering av databaser
 • Automatisering av datacenter
 • Datacenter outsourcing

Dessa områden kommer vi ta tag i och resonera lite kring i en kommande artiklar.

Varför är datacenteroptimering svårt?

Om nu organisationer generellt sett kan bli bättre på att löpande optimera sina resurser i datacentret – varför görs det då inte?

Vår bedömning är att det finns ett tydligt kulturellt inslag kring den frågan. Drift av IT har traditionellt varit en tämligen operativ arbetsuppgift där framgång byggts på den handgripliga förmågan att fånga och lösa dagliga frågor. Detta återspeglar sig självklart i den kompetens och erfarenhet som byggts upp inom driftsorganisationer.

Den utveckling vi sett på senare år där IT’s uppdrag vridits från att leverera enskilda tekniska lösningar mot en mer tjänsteorienterad leverans ställer helt andra krav på IT.

Kostnad och flexibilitet blir i denna mer tjänsteorienterade leverans allt viktigare inslag, inte minst avseende transparens mot verksamheten avseende vad som faktiskt fås för pengarna som investeras inom IT. Väger vi ytteligare in de trender och möjligheter som finns idag avseende sourcing av IT och specifikt datacenter sätter det ytterligare förändringstryck på IT att synliggöra att verksamheten är effektiv kostnadsmässigt.

För att möta dessa behov behöver nya förmågor tillföras inom driftsorganisationerna. Några av de viktiga förmågorna som ofta saknas:

 • Holistiskt angreppssätt
  Förmågan att se till helheten i form av tekniska lösningar, driftsprocesser och arbetssätt likväl som ekonomi och kostnader.
 • Affärsorienterat synsätt
  Uppgiften kräver ett affärsorienterat synsätt – då det är affärsmässiga resultat som skall uppnås. Ofta är synsättet för tekniskt orienterat vilket gör att teknikaliteter eller begränsningar gör att resultat inte uppnås. Utmaningen ligger i att förena det affärsmässiga synsättet med den djupa teknikkunskap och specialistkompetens som krävs för att uppnå resultat.
 • Erfarenhet
  Erfarenhet från hur andra organisationer optimerat sina tillångar – och vilka misstag och fallgropar som de upptäckt den hårda vägen.

​Nästa steg
Vi kommer inom kort presentera en artikelserie som beskriver hur man som IT-organisation kan börja bygga dessa förmågor och ytterligare affärsorientera sin IT-verksamhet.

Fram till dess, tveka inte att kontakta oss för ytterligare resonemang och diskussion kring området – kanske kan vi utbyta erfarenheter?

Publicerat den 13 april 2018
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.