Morgonmöte vid whiteboard

IT-infrastruktur

3 myter om konsolidering av Datacenter

Att konsolidera ett eller flera data center innebär att optimera resursutnyttjande och därmed även kostnaden som nyttjandet medför. Ett väl genomfört konsolideringsarbete bör ge två huvudeffekter – sänkta kostnader eller höjd kvalitet.

Eftersträvansvärt är såklart att bägge nås, men beroende på utgångsläget är detta ibland inte alltid möjligt – målsättningen i detta fall blir ofta då att bibehålla den ena faktorn och åstadkomma en positiv förändring inom den andra.

Låt oss även i detta skede slå hål på ett par myter som ofta figurerar i dessa sammanhang:

 • Virtualisering är samma sak som Data Center konsolidering.
  Virtualisering och konsolidering av Data Center är två skilda frågor. Virtualisering kan vara ett viktigt verktyg i att optimera resursutnyttjande – men konsolidering av Data Center är ett betydligt bredare område.
 • Ju färre Data Center desto bättre
  Denna logik håller inte i praktiken – verksamhetskraven och behoven för varje enskild organisation styr vilket antal Data Center som är optimalt för just den organisationens situation. Detta behöver bedömas med utgångspunkt från kraven som IT levererar på mot verksamheten.
 • Data Center konsolidering och server konsolidering är samma sak
  Det är de inte. Data Center konsolidering är ett vidare begrepp som kan innefatta konsolidering av servrar, men även andra områden såsom fysiska lokationer, datalagring med mera innefattas i Data Center konsolidering.

Varför konsolidera Data Center?

IT utmanas löpande inom området kostnadsreduktion inom drift och förvaltning både avseende IT-infrastruktur och på systemsidan. Samtidigt ökar hastigheten och kraven på vad IT förväntas leverera mot verksamheten vilket skapar en tydlig utmaning för hur IT ska balansera dessa två områden mot varande.

Konsolidering av Data Center syftar till att bistå i bägge två av dessa områden genom att följande frågor adresseras:

 • TCO – Total Cost of Ownership
 • Skalbarhet – exempelvis för förvärv och fusioner mellan organisationer, samt förmåga att hantera variation i behov av IT-kapacitet
 • Reducerad komplexitet – skapar en miljö som är enklare att integrera och förändra i takt med verksamhetens krav
 • Modernisering – gammal och mindre flexibel teknik ersätts med moderna plattformar
 • Effektivitet – förbättrad hantering, servicenivåer, säkerhet med mera

Utöver dessa huvudområden som drivkrafter bakom konsolidering av Data Center brukar även områden såsom Grön IT och specifikt energikonsumtion och kyla nämnas.

Vad konsolidering egentligen är

Bland myterna slog vi precis hål på att virtualisering och konsolidering skulle vara samma sak. Det är de som sagt inte. Vad innebär då konsolidering?

Konsolidering kan grovt indelas i tre olika områden. Dessa har i sin tur beroenden inbördes, vilket skapar komplexitet när förändringar ska åstadkommas.

 • Logisk – ägarskap och styrning
 • Fysisk – lokation och tillgångar
 • Resurser – servrar, lagring, nätverk, applikationer och data

Ur ett helhetsperspektiv bör samtliga dessa tre delområden adresseras vid en konsolidering av Data Center i syfte att säkerställa att full effekt ges av arbetet.

Var börjar arbetet?

Ett vanligt misstag som vi ser vid förändringsarbeten är att utgångspunkterna inte definieras på ett tillräckligt tydligt sätt. I komplexa förändringsprojekt skapar det en svårighet att mäta effekter mot huruvida de förändringar som genomförs faktiskt innebär en förbättring – och i så fall hur mycket.

Som ett första steg även inom området Data Center konsolidering så måste nuläget fastställas. Detta innebär att KPI’er och såväl effekt som produktmål både ur ett verksamhetsperspektiv som ett IT perspektiv definieras.

Ett normalt första steg i detta är en nulägesanalys av befintliga Data Center inom organisationen. Nulägesanalysen bör omfatta följande delområden:

 • Finansiell – kostnader & tillgångar nedbrutna på relevanta kategorier
 • Effektivitet – prestandan och effektiviteten ur Data Centren kopplade mot de verksamhetskrav och eventuellt SLA som de svarar upp mot
 • Teknik – livscykel, risker och potentialer på de system och plattformar som innefattas i Data Centret

Med denna analys genomförd och som underlag inför förbättringsarbetet har en baseline etablerats för att säkerställa att rätt effekter ges på det arbete som genomförs.

Vad är era erfarenheter kring området Data Center konsolidering och vilka framgångsfaktorer eller hinder har ni stött på?

Publicerat den 19 april 2018
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.