Två män vid konferensbord

Digitalisering

Capability management - en väg att nå framgång i en digitaliserad era

I stort sett samtliga verksamheter befinner sig i dagsläget i en fas av omfattande förändring. Spelplanen på marknaden ritas om snabbare än någonsin, drivet av faktorer såsom globalisering och kortare konjunkturcykler men även av faktorer som en explosionsartad utveckling av digitalt drivna affärer och kanaler.

I detta sammanhang ser vi att traditionella aktörer, affärsmodeller och verksamheter utmanas och i vissa fall även slås ut. Raskt kopplat till området IT innebär dessa förändringar radikalt förändrade förväntningar och förutsättningar för IT inom organisationer. Imorgon räcker det inte att IT är en produktions- eller stödfunktion åt övrig verksamhet. IT kommer förväntas vara bland annat:

  • En proaktiv aktör kring digitalisering av verksamhetens interna arbetssätt
  • Bidragande direkt i kundaffären med etablering av exempelvis nya produkter, segment eller konkurrensfördelar drivna genom digital teknik

Innebörden i detta är för många befintliga IT-organisationer omfattande och kräver en radikal kursändring mot hur verksamheten har bedrivits tidigare.
Sammanfattande så behöver alla verksamheter, inom en snar framtid, en IT-organisation med helt andra förmågor än vad som ofta är fallet idag. Detta innebär en strategisk förflyttning av IT.

Strategier som misslyckas

Vår erfarenhet visar oss att det väldigt sällan är en strategi som är direkt felaktig. Arbetet med att samla in, värdera och sedermera prioritera vad en organisation behöver vara är i sammanhanget en relativt enkel övning och det finns väl inarbetade metoder och praxis för detta arbete. I våra verksamheter uttrycks resultatet av detta ofta i form av en strategi, både på verksamhetsnivå samt nedbruten i en IT-strategi.

Det, i vår mening, som säkerställer framgång är inte hur väl genomarbetad, formulerad eller paketerad strategin är utan hur väl den omsätts. Vi har sett många vackra strategier, som varit helt rätt i både tid och form men som ändå inte genererat önskad verksamhetseffekt. Sammanfattande för alla dessa är de inte omsatts på ett sätt som resulterat i önskad effekt.

Termen strategy to action (S2E) beskriver på ett mycket bra sätt vad som vi tror är nyckeln till framgång. Tyvärr underskattas ofta det arbete som faktiskt behöver läggas i denna fas, vilket är en del i att strategin ofta blir en hyllvärmare.

Detta gäller i alla sammanhang, men definitivt när vi står inför en så pass stor förändring som vi förutspådde i första stycket. Lyckas inte IT realisera den strategi, eller strategiska förflyttning, vi tror vi står inför riskerar våra verksamheters affär att begränsas på grund av IT’s misslyckande.

Vad utgör en förmåga?

Ett angreppssätt för att säkerställa en konsekvent kedja av arbete från vision och strategi till att den omsätts i konkreta aktiviteter som genererar önskat resultat är att ta utgångspunkten från termen organisatorisk förmåga.

Ofta förväxlas begreppet organisatorisk förmåga med en process. Processer adresserar emellertid hur arbete bedrivs, exempelvis i form av vem gör vad, när och hur.

En annan vanlig missuppfattning är att begreppet förmåga förväxlas med kompetenser. Kompetenser ligger på individuell nivå och förmågor på organisatorisk nivå, vilket är en högre dimension på frågan.

I vår roll som ledare inom en verksamhet, IT eller generellt, är vår huvuduppgift i huvudsak att säkerställa att den organisation vi leder har förmåga att leverera mot de mål och krav som ställs på den.

Konkret innefattar begreppet organisatorisk förmåga bland annat följande komponenter:

  • Policies, processer, rutiner, resurser
  • Verktyg och systemstöd
  • Kompetenser, kapacitet

Med utgångspunkt från begreppet förmåga kan omsättning av en strategi i konkreta aktiviteter med mätbara effekter och nyckeltal underlätta.

Hur bidrar Capability Management till att lösa utmaningen?

Capability management, eller på svenska styrning utifrån förmågor, utgår på den mest elementära nivån från att kontinuerligt:

  • Värdera potentialen i befintliga förmågor (mäta)
  • Realisera potentialen i befintliga förmågor (exekvera)
  • Anpassa, utveckla och förfina förmågor i syfte att maximera värdet av resurserna (förbättring)

Genom att utgå från perspektivet förmåga säkerställs ett synsätt kring helheten utifrån ett verksamhetsperspektiv, snarare än tekniska utgångspunkter som ofta riskerar påverkas av aktuella trender, såsom cloud, IoT och så vidare.

Capability Management handlar med andra ord om förmågan att kontinuerligt styra IT på ett sätt som säkerställer affärsvärde för vår organisation. Med den tydliga trend vi ser i omvärlden, och som nämndes inledningsvis, rörande exempelvis digitalisering kommer det framöver bli än viktigare med ett holistiskt synsätt på hur vi styr och utvecklar IT på ett optimalt sett ur alla perspektiv.

Finns IT imorgon?

IT imorgon kommer vara en helt integrerad del i alla verksamheter på ett sätt som utmanar befintliga strukturer och organisationsformer, framförallt beträffande den klassiska IT organisationen.
Innebörden av begreppet IT kommer sannolikt inom en relativt snar framtid antingen förändras eller ersättas av nya verksamhets- eller affärsorienterade begrepp.
För att vara redo för denna utmaning behöver vi redan nu inom IT definiera oss själva på ett sätt som underlättar denna resa och som är beständigt oavsett organisationsform eller aktuell teknisk trend.

Svaret på detta kan vara utifrån ett förmågeperspektiv.

Publicerat den 21 november 2017
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.