Leva med IT-avtal kräver samverkan och innovation

Vägen till ett förtroendefullt samarbete är inte lätt med tanke på människors komplexitet. Men har vi insikten så kan vi skapa och få ett kärnfullt samarbete kring våra IT-avtal.

Vi behöver bestämma oss för vilken kund- och leverantörsrelation vi vill ha, därefter behöver vi kommunicera och följa den. Hur brukar vi kategorisera leverantörsrelationer? Jo, vi skiljer på:

Utility Outsourcing – med fokus på främst pris och servicenivå

Business Enhancement - med fokus på pris och servicenivå balanserat med kundnöjdhet, relation, samsyn kring vision

Frontier Relationship - med fokus på samsyn kring vision och relation

Glöm inte att sätta den egna företagskulturen i perspektiv till vilken relation vi vill ha till våra leverantörer. Tänk ”isberget” som oftast tas upp som exempel vid hinder för samverkan: toppen är det synliga strukturella perspektivet som t ex verksamhet, processer, kompetens och där den osynliga underdelen är det mänskliga perspektivet som t ex beteenden, engagemang, värderingar etc. Företagskulturen består av individen med dess beteende, personlighet, självkänsla, försvar och stress samt gruppen med dess samarbete, kommunikationer, ledarskap och feedback.

Viktiga värderingar för dig och företaget

Hur gör vi då och vad behövs under vägen till ett förtroendefullt samarbete? Positiv attityd går före intelligens, brukar vara konstruktivt och avgörande för framgångsrikt samarbete, hävdar Shawn Achor tidigare professor på Harvard och expert på positiv psykologi. Det underbygger även till ett användningsbart IT-avtal. Endast 25 procent av jobbframgången beror på intelligens och tekniska kunskaper, uppger Shawn Achor.

Här kommer några grundbultar till ett förtroendefullt samarbete som Kontract utgår ifrån och använder när vi är inne i uppdrag som att förhandla och ta fram avtal: 

 • God förberedelse
 • Förstå sammanhanget och bakgrunden
 • Definiera utmaningen
 • Var tydlig med vad du vill, dina intressen
 • Utvärdera och bedöm de olika alternativen
 • Stäm av mot intressen och uppsatta mål
 • Ta fram reservplaner
 • Genomför planen (vem, vad och hur)

Det här kan ju uppfattas som självklarheter, men är å andra sidan inte helt enkelt att leva upp till i praktiken. Till råga på allt lägger vi på en dimension till; hur vi tar in innovation till våra IT-avtal. Innebörden av innovation, betyder oftast väldigt olika beroende vem vi talar med. Är det inte bara det att vi bytt ut det mot proaktivitet, ett utnött uttryck vi använt under många år? Vi ska alltid förvänta oss en innovationsgrad från våra leverantörer inom den tjänst eller produkt som vi köper. Hur som helst, i vårt samarbete mellan kund och leverantör behöver vi ha en modell för förändringsarbete/innovation. Innovation kan avse:

Affärsutveckling  –  digitaliseringen ökar kravet på företagens affärsutveckling

Processer  –  organisation, affärsmodeller, processer måsta vara synkroniserade och förändras samtidigt

Medarbetare  –  i förändringar där strategi och rutiner ifrågasätts uppstår konflikter och motstånd som behöver hanteras

Infrastruktur  –  strategiska tjänster, system och förändringsledning går hand i hand. Förändringar genomförs i system och infrastruktur utifrån verksamheten.

Vi hävdar att medarbetarnas engagemang är avgörande, dock ska alla medarbetare resultera i en konkurrenskraftig verksamhet. Innovationen och genomförandet behöver ske interaktivt och integrerat med organisationen; individen och gruppen. Ett exempel på metod för att både etablera och utveckla samverkan mellan kund och leverantör är ”Marriage consulting” med syfte att utveckla hållbara och förtroendefulla samarbetsrelationer genom bl. a gruppens olika faser Tillhöra, Rollsökning och Öppenhet/Samhörighet.

Vad behöver vi reglera i avtalet kring hur vi ska samarbeta, skapa och upprätthålla förtroenden? Kontract och många leverantörer hävdar idag att det måste finnas en dokumenterad samverkansmodell och organisation med tydliga roller med ansvar och befogenheter tillsammans med dokumenterade gemensamma processer. Därtill nödvändigheten att dokumentera en innovationsprocess med ett ramverk för vad vi vill åstadkomma, utveckla idéer och implementera effektfulla förändringar under avtalsperioden. Vi rekommenderar att ni i samverkansbilagan beskriver hur organisationen med individerna behöver ha verktyg för att underhålla och utveckla samarbetet, t ex ”Marriage Counceling”.

Samverkansbilagan ska uppmuntra till samarbete på alla nivåer genom en

-        Strategisk partner och Affärsutvecklare som verkar utåt mot verksamheten

-        IT-leverantör och IT-entreprenör som verkar inåt mot IT

Målsättningen är att leverera IT-tjänster med hög kvalitet och driftstabilitet, men även att innovativt arbeta tillsammans med verksamheten för att kunna ha en följsamhet mot affärsplan för att realisera företagens mål. 

Kompetensen för att etablera framgångsrika IT-avtal hittar ni hos oss på Kontract och vi kan hjälpa er under processen. 

12 oktober 2016

Rekommenderat

White paper

6 vanliga misstag organisationer gör i IT-upphandlingar

Läs och lämna en kommentar

Oformaterad text

 • Inga HTML-taggar tillåtna.
 • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
 • Rader och stycken bryts automatiskt.

WHITE PAPER

15 november 2017
Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar behandlar vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas...

WHITE PAPER

15 november 2017
Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar kommer att behandla vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas samt hur ett annat...

WHITE PAPER

15 november 2017
Hur ofta läser eller hör du orden ”Målet med IT är att stödja och utveckla verksamheten”? De flesta CIO:er har detta som mål men lT fastnar ofta i att hantera vardagen med löpande förändringar och incidenthantering.

För organisationer som har sin IT-miljö outsourcad är det svårt att uppnå förväntad effekt och relationen når sällan partnerskap utan stannar vid en kund-leverantörsrelation där proaktivitet och gemensamma visioner och mål är bristfälliga eller helt saknas.

Den här bloggserien i tre delar kommer att behandla vilka avtals- och samverkansformer som bör beaktas om en större...

WHITE PAPER

6 april 2017

Svenska företag lägger i dag mer pengar än någonsin på it. Varje år spenderar företagen över 50 miljarder kronor på it av olika slag och det är en siffra som bara ökar. Mest ökar kostnaderna för mjukvara, som har gått upp nästan 60 procent på sex år. Samtidigt har utgifterna för leasing nästan halverats på några få år.

WHITE PAPER

12 januari 2017

Vi har i tidigare white papers berättat om trender inom outsourcing samt beslut om outsourcing av IT. Som ett avslut i denna serie är vi nu framme vid upphandling av IT.

Sidor